Women's Socks

White, Grey Dark, Blue | Stretch Nylon | Shoe Size 6