Women's Socks

Nylon, Stretch Nylon | Shoe Size 11.5