Pink Walking Socks

Elastic, Stretch Nylon, Polyester