White Socks

Polyester, Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend