White Socks

Nylon, Silk, 4 Channel Wicking Polyester, Stretch Nylon