White, Grey Dark, Grey, RedSocks

White, Grey Dark, Grey, Red