White, Grey, Grey Dark, RedSocks

White, Grey, Grey Dark, Red