White, Grey, Blue, Grey DarkSocks

White, Grey, Blue, Grey Dark