Khaki Socks

Stretch Nylon, Worsted Wool, Polyester