Khaki Socks

Spandex, Thermolite, Nylon, Polyester