Khaki Socks

Spandex, Stretch Nylon, 4 Channel Wicking Polyester