Khaki Socks

Polyester, Worsted Wool, Stretch Nylon, Nylon