Khaki Socks

Nylon, Spandex, 4 Channel Wicking Polyester