Khaki Socks

4 Channel Wicking Polyester, Thermolite, Stretch Nylon