Grey Dark, White, Grey, RedSocks

Grey Dark, White, Grey, Red