Blue Dark Socks

X Static, Stretch Nylon, Polyester