Blue Dark Socks

Worsted Wool, Stretch Nylon, Nylon