Blue Dark Socks

Stretch Nylon, Polyester, Merino Wool