Blue Dark Socks

Stretch Nylon, Nylon, Worsted Wool