Blue Dark Socks

Stretch Nylon, Elastic, Polyester