Blue Dark Socks

Polyester, Stretch Nylon, Spandex