Blue Dark Socks

Nylon, Stretch Nylon, Worsted Wool