Blue Dark Socks

Nylon, Stretch Nylon, Merino Wool