Blue Socks

Worsted Wool, Stretch Nylon, Nylon, Spandex