Blue, Blue Dark, Khaki, Grey DarkSocks

Blue, Blue Dark, Khaki, Grey Dark