Blue, Blue Dark, Khaki, BlackSocks

Blue, Blue Dark, Khaki, Black