Black Socks

Stretch Nylon, Wool Silk, Nylon, Copper Polyester