White Running Socks

Spandex, Stretch Nylon, Polyester