Men's Socks

Stretch Nylon, Spandex, Nylon | Shoe Size 8