Men's Socks

Stretch Nylon, Nylon | Shoe Size 10.5