Men's Socks

Nylon, Stretch Nylon | Shoe Size 14.5