Men's Khaki Socks

Extra Fine Merino Wool Blend, Stretch Nylon