Men's Socks

Khaki, Blue Dark | Stretch Nylon | Shoe Size 8.5