Kid's Socks

Stretch Nylon, Polyester, Elastic, Spandex