Kid's Blue Socks

Nylon, Stretch Nylon | Shoe Size 5.5